รับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลปราณบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
 

 

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ในการรัีบสมัคร
ดังต่อไปนี้

       คุณสมบัติของผู้สมัคร

         1. เด็กเล็กที่สมัึครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี

         2. เด็กเล็กที่สมัครต้องเกิดในปี พ.ศ.2554

         3. เด็กที่สมัีครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ
             ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

         จำนวนเด็กเล็กที่รับเข้าเรียน

         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี ( ตลาดปราณ) จำนวน 50 คน

         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี ( บ้านปลายน้ำ ) จำนวน 50 คน

         3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี ( สอน ฤทธิ์เดช) จำนวน 50 คน

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 รับตามระดับชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่

        หลักฐานเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

         1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

         2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา                    จำนวน 1 ชุด

         3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา                                      จำนวน 1 ชุด

         3. รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 1 นิ้ว                                             จำนวน 6 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

         4. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

         5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

      วัน / เวลา / สถานที่ รับสมัครและสัมภาษณ์

        กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี (ตลาดปราณ / บ้านปลายน้ำ / สอน ฤทธิ์เดช) ที่มีความประสงค์
ที่จะสมัครเข้าเรียน

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน

        วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร