คู่มือประชาชนงานทะเบียนราษฎร์

 

 

คู่มือประชาชนงานทะเบียนราษฎร์

Attachments:
Download this file (01การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด.pdf)01การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด.pdf[ ]275 Kb
Download this file (02การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.pdf)02การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.pdf[ ]267 Kb
Download this file (03การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชน.pdf)03การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชน.pdf[ ]277 Kb
Download this file (04การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf)04การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf[ ]276 Kb
Download this file (05การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไข.pdf)05การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไข.pdf[ ]270 Kb
Download this file (06การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง.pdf)06การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง.pdf[ ]263 Kb
Download this file (07การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลฯ.pdf)07การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลฯ.pdf[ ]202 Kb
Download this file (08การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล.pdf)08การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล.pdf[ ]203 Kb
Download this file (09การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล.pdf)09การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล.pdf[ ]277 Kb
Download this file (10การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf)10การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf[ ]265 Kb
Download this file (11การขอเลขที่บ้าน.pdf)11การขอเลขที่บ้าน.pdf[ ]265 Kb
Download this file (12การขอหนังสือรับรองการเกิด.pdf)12การขอหนังสือรับรองการเกิด.pdf[ ]284 Kb
Download this file (13การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf)13การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf[ ]262 Kb
Download this file (14การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf)14การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf[ ]263 Kb
Download this file (15การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.pdf)15การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.pdf[ ]259 Kb
Download this file (16การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf)16การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf[ ]257 Kb
Download this file (17การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์.pdf)17การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์.pdf[ ]260 Kb
Download this file (18การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์.pdf)18การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์.pdf[ ]259 Kb
Download this file (19การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูก.pdf)19การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูก.pdf[ ]273 Kb
Download this file (20การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้าน.pdf)20การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้าน.pdf[ ]269 Kb
Download this file (21การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf)21การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf[ ]270 Kb
Download this file (22การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf)22การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf[ ]270 Kb
Download this file (23การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือ.pdf)23การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือ.pdf[ ]267 Kb
Download this file (24การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทย.pdf)24การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทย.pdf[ ]266 Kb
Download this file (25การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ.pdf)25การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ.pdf[ ]268 Kb
Download this file (26การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มี.pdf)26การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มี.pdf[ ]270 Kb
Download this file (27การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับ.pdf)27การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับ.pdf[ ]268 Kb
Download this file (28การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ.pdf)28การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ.pdf[ ]282 Kb
Download this file (29การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร์.pdf)29การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร์.pdf[ ]268 Kb
Download this file (30การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อ.pdf)30การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อ.pdf[ ]259 Kb
Download this file (31การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมี.pdf)31การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมี.pdf[ ]266 Kb
Download this file (32การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู.pdf)32การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู.pdf[ ]268 Kb
Download this file (33การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ.pdf)33การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ.pdf[ ]281 Kb
Download this file (34การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียน.pdf)34การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียน.pdf[ ]283 Kb
Download this file (35การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิด.pdf)35การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิด.pdf[ ]282 Kb
Download this file (36การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.pdf)36การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.pdf[ ]282 Kb
Download this file (37การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด.pdf)37การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด.pdf[ ]282 Kb
Download this file (38การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอก.pdf)38การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอก.pdf[ ]279 Kb
Download this file (39การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย.pdf)39การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย.pdf[ ]277 Kb
Download this file (40การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร.pdf)40การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร.pdf[ ]274 Kb
Download this file (41การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ.pdf)41การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ.pdf[ ]278 Kb
Download this file (42การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf)42การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf[ ]283 Kb
Download this file (43การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf)43การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf[ ]268 Kb
Download this file (44การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.pdf)44การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.pdf[ ]280 Kb
Download this file (45การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ.pdf)45การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ.pdf[ ]261 Kb
Download this file (46การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf)46การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf[ ]264 Kb
Download this file (47การรับแจ้งการย้ายเข้า.pdf)47การรับแจ้งการย้ายเข้า.pdf[ ]267 Kb
Download this file (48การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลา.pdf)48การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลา.pdf[ ]268 Kb
Download this file (49การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.pdf)49การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.pdf[ ]263 Kb
Download this file (50การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.pdf)50การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.pdf[ ]246 Kb
Download this file (51การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.pdf)51การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.pdf[ ]280 Kb
Download this file (52การรับแจ้งการย้ายออก.pdf)52การรับแจ้งการย้ายออก.pdf[ ]268 Kb
Download this file (53การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย.pdf)53การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย.pdf[ ]260 Kb
Download this file (54การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียน.pdf)54การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียน.pdf[ ]267 Kb
Download this file (55การรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่.pdf)55การรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่.pdf[ ]204 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้63
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้220
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว391
mod_vvisit_counterเดือนนี้405
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1511
mod_vvisit_counterทั้งหมด13061

We have: 9 guests online
IP: 34.207.247.69
วันนี้: ธ.ค. 09, 2021

QR Code
ทต.ปราณบุรี

ลิขสิทธิ์ © 2564 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3265-1801