เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี ครั้งแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

พิมพ์

 

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลปราณบุรี ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่สมาชิกสภาเทศบาล และกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้ “ ข้าพเจ้า ................... สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี ขอให้คำปฏิญาณ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และต่อสภาเทศบาล ว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” จากนั้นที่ประชุมได้จัดการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล พิจารณากำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 และเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามลำดับ โดยมีนายสุชาติ สืบสมบัติ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และนายทรงพล ศรีแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลปราณบุรี ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นางอารมย์ ฉิมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี นายสมเกียรติ หินแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี และนายปฐมพงศ์ ตุ้มสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลปราณบุรี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลปราณบุรี