ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแปลงบประมาณ ประจำปี 2564